Opinie

Kiedy, jak i gdzie dodać opinie o produkcie?  

Opinię możesz dodać w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie. Pamiętaj jednak, aby oceniać produkty które wcześniej zakupiłeś/-. Opinię możesz dodać w sklepie online, na stronie każdego produktu w sekcji "Opinie". Dane jakie należy uzupełnić to: ocena w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu, tytuł opinii, treść opinii oraz swój nick, a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie opinii.  

Wskazówki dotyczące oceny produktów: 

 1. Podziel się swoimi osobistymi doświadczeniami z produktem zakupionym w naszych sklepie. Opisz zarówno jego zalety, jak i wady.  
 2. Szczególnie pomocne są rady dotyczące codziennego użytkowania produktu.  
 3. Pisząc opinię pamiętaj, że Twoja ocena produktu powinna pomóc innym klientom w podjęciu prawidłowej decyzji o zakupie danego produktu.  

Jakich opinii nie publikujemy?  

 1. Opinia dotyczy innego produktu niż opiniowany. 
 2. Jest obraźliwa, łamie zasady uczciwej konkurencji, zawiera dane osobowe, treści reklamowe lub słownictwo, na które nie pozwala nasz regulamin.  
 3. Narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.  
 4. Narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochron danych osobowych.  
 5. Liczba przyznanych punktów jest jednoznacznie sprzeczna z treścią opinii.  
 6. Ogólne uwagi dotyczące naszego serwisu, dyspozycyjności i innych usług naszego sklepu. W takim przypadku skontaktuj się z nami, pod adresem info@kwadron.net. 
 7. Z podanymi numerami telefonu, adresami, adresami e-mail lub adresami stron internetowych.  
 8. Z pytaniami dotyczącymi produktów lub naszej strony internetowej. W takim przypadku skontaktuj się z nami, pod adresem info@kwadron.net. 

Jak liczymy opinie?  

Opinie liczymy na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich opinii dla danego produktu. Bierzemy pod uwagę tylko opinie zgodne z regulaminem.  

Jak weryfikujemy opinie? 

Sprawdzamy, czy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii jest zgodny z adresem e-mail użytym do zakupu na www.kwadron.pl opiniowanego produktu (tj. czy adres e-mail został użyty w procesie składania zamówienia, które zostało w zrealizowane).REGULAMIN DODAWANIA OPINII W SKLEPIE KWADRON.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.kwadron.pl, prowadzonego przez KWADRON SP. Z O.O. SP. K. (dalej: KWADRON).
 2. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.kwadron.pl może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie www.kwadron.pl.
 3. Użytkownik przesyłając do serwisu www.kwadron.pl opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 4. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.kwadron.pl (dalej: Serwis), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).
 5. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.

§ 2 ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

 1. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.
 2. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.: ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu, tytuł Opinii, treść Opinii, oznaczenie Użytkownika (imię lub nick), a kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii.
 3. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. KWADRON jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 5. KWADRON zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku, gdy:
 1. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
 2. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 3. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
 4. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł;
 5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.kwadron.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów.,
 6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
 8. zawiera treści o charakterze spamu,
 9. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
 10. dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
 11. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
 12. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 1. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 2. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 ust. 5 lit. a-l Regulaminu.
 3. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

§ 3 WERYFIKACJA OPINII

 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie www.kwadron.pl KWADRON nie weryfikuje pod kątem tego czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem www.kwadron.pl.
 2. Użytkownik może również dodać Opinię za pośrednictwem linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysyłanej przez KWADRON w związku z zakupem w sklepie www.kwadron.pl.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik udziela KWADRON nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez KWADRON wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.
 2. W ramach udzielonej licencji KWADRON otrzymuje prawo do:
 1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy KWADRON. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia KWADRON, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO OPINII

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów KWADRON i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. KWADRON nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 1. jego Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie;
 2. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz KWADRON, jak również upoważnia KWADRON do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. KWADRON ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 6 Regulaminu, KWADRON zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii w Serwisie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. KWADRON nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu.
 2. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
 1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
 4. pozostawać w sprzeczności z interesem KWADRON, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością KWADRON; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 6 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić KWADRON o potencjalnym naruszeniu.
 2. KWADRON powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KWADRON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.