Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kwadron.pl

(obowiązujący od 8.09.2022.r.)

§1 Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a). Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

c) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską

d) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

e) Infolinia - oznacza numer telefonu +48 608804444, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji związanej z zawartą Umową sprzedaży.

f) Klient - oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupu u Sprzedawcy.

g) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

i) Kupujący – oznacza podmiot dokonujący zakupu u Sprzedawcy.

j) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

k) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

l) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta.

m) Sklep Internetowy - oznacza witrynę www.kwadron.pl

n) Sprzedawca - oznacza KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków, REGON: 368914812, NIP: 9452215086, KRS: 0000707268, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

r) Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kwadron.pl

s) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

t) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym kwadron.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.

3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

4.Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą:

a. pod adresem e-mail: info@kwadron.net

b. infolinia : +48 608804444

c. bądź listownie na adres: Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

5. Kupującym w sklepie internetowym kwadron.pl może być wyłącznie osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych należycie reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela.

6. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej .

7. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip.

2. Klientmoże wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem kwadron.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedawcy etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną..

4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

g. Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 5 pkt g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę kwadron.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Innego rodzaju usługą świadczoną drogą elektroniczną jest przesyłanie przez Sprzedawcę bezpłatnego „Newslettera”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu kwadron.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Sprzedawca l ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa Sklepu Internetowego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

§6 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.kwadron.pl lub telefonicznie. Aktualny numer telefonu i godziny pracy są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.

2. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną:

a. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

c. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

d. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta.

e. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

3. Na wszystkie zamówione towary Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę, paragon).

4. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. r., poz. 931, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z2021 r. poz. 1979), podpis Kupującego - jako nabywcy Towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia, również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 z dnia 2021.10.29).

6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Klient ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

9. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawca generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

a. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,

b. w przypadku płatności przelewem – numer konta,

10. Dla zamówień złożonych w Sklepie Internetowym do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.

11. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedawca będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży.

13. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedawcyjego realizacji.

14. Z zastrzeżeniami opisanymi w §4, Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia.

15. Złożenie zamówienia przez Kupującego łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§7 Formy płatności

1. Zapłata przed wysyłką.

a. Wpłata na konto bankowe Sprzedawcy przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer kontabankowego Sprzedawcy oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

2. Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

3. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie , możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”.

4. Płatność przelewem od kwoty 15 000 zł brutto - dotyczy tylko firm.

Jeżeli zamówienie jest równe lub przekracza kwotę 15 000 zł brutto, przy dokonywaniu płatności prosimy o wybranie przelewu SPLIT PAYMENT (dotyczy podmiotów krajowych).

§8 Dostawa i transport

1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu.

c. Standardowy czas realizacji (wysłania) zamówienia wynosi 1-3 Dni roboczych. W przypadku świąt oraz dni wolnych od pracy czas realizacji może ulec wydłużeniu.

2. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego.

3. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

4. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru.

5. Standardowy termin doręczenia firmy kurierskiej wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 50 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do lokalu sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg). Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

6. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

7. W przypadku nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem dostawy Towary, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu Sprzedawcy.

8. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego Towaru w obecności Dostawcy.

9. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości, stanu lub kompletności dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu Sprzedawcy

§9 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy Towar zakupiony w sklepie Sprzedawcy jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta, jeżeli producent udzielił gwarancji na Towar. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

2. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłączona zostaje rękojmia.

3 W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy (dotyczy produktów objętych gwarancją).

b. złożyć Sprzedający reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sklepu Sprzedawcy Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

c. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul .Ujastek 1 , 30-001 Kraków

www.krakow.wiih. gov.pl

§10 Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ

FORMULARZ REKLAMACJI - POBIERZ

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres: info@kwadron.net,

b. w formie pisemnej, na adres Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawecę oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: info@kwadron.net - w tym miejscu Konsument otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i cookies, pod adresem: http://www.kwadron.pl/pl/info/polityka-prywatnosci

§12 Postanowienia końcowe

1.

a) Umowy sprzedaży oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym również transakcje zawierane z udziałem zagranicznych przedsiębiorców, podlegają:

- prawu polskiemu, w tym ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).

- wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

b) Spory wynikające z Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą oraz inne spory związane z takimi umowami lub z korzystaniem ze Sklepu Internetowego z Przedsiębiorcą podlegają właściwości miejscowej sądu powszechnego właściwego dla dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www Sklepu Internetowego kwadron.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego kwadron.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach kwadron.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, wykonania obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów prawa i dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1).

6. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Product successfully added to your shopping cart

Quantity
Total

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Total products (tax incl.)
Total shipping (tax incl.)
Total (tax incl.)
Continue shopping Proceed to checkout